lekce 1 z 3
Probíhá

Pojmy a uvedení do problematiky

Za výrobce je podle zákona o výrobcích s ukončenou životností považován podnikatel, který bez ohledu na způsob prodeje uvede v rámci svého podnikání poprvé na trh baterie nebo akumulátory, včetně baterií nebo akumulátorů zabudovaných do vozidel, do elektrozařízení nebo do jiných výrobků nebo k nim přiložených. Návrh na zápis do Seznamu výrobců musí podat každý výrobce baterií a akumulátorů nejpozději v den prvého uvedení na trh.

Pokud ale prodáváte baterie nebo elektrozařízení s bateriemi, které jste nakoupili od distributora nebo výrobce až v ČR, vykazování se na vás nevztahuje. Měli byste však baterie po ukončení jejich životnosti bezplatně odebírat od konečných uživatelů nebo je o způsobu zpětného odběru písemně informovat. Od vašich dodavatelů v každém případě vyžadujte doklad o tom, že si plní svoje povinnosti dle zákona. Pokud by tomu tak nebylo, všechny jeho povinnosti spadají na vás.

Povinnosti, před kterými neutečete

1. Značení baterií (i zabudovaných)

Baterie, akumulátory a napájecí sady musí být označeny grafickým symbolem pro oddělený sběr, tedy symbolem přeškrtnuté popelnice, a musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny údaji o své kapacitě.
Baterie nebo akumulátory obsahující nadlimitní obsahy rtuti, kadmia nebo olova musí být označeny chemickým symbolem pro tento kov (Hg, Cd, Pb).

2. Zákaz uvádění na trh

Platí pro baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,0005 % hmotnostních rtuti (Hg) a 0,002 % hmotnostních kadmia (Cd).
Výrobce i distributor je povinen na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci prokazující, že baterie nebo akumulátory neobsahují více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou zabudované do elektrozařízení nebo do jiných výrobků.

3. Zajistit zpětný odběr a správné zpracování odpadních baterií

Výrobce je povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr odpadních baterií od konečného uživatele, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nové baterie a bez nároku na úplatu za tento odběr.
Výrobce je povinen zajistit řádné zpracování a materiálové využití odpadních baterií, které zpětně odebral, na vlastní náklady.

4. Informovat spotřebitele či konečné uživatele

Výrobce musí zajistit, aby byl konečný uživatel informován o způsobu zajištění zpětného odběru.
Nový zákon ukládá výrobcům povinnost provádět osvětovou činnost zaměřenou na změnu spotřebitelského chování za účelem většího zapojení konečných uživatelů do systémů zpětného odběru a dosažení co nejvyšší úrovně zpětného odběru.

5. Roční zpráva

Výrobce musí každoročně zpracovat a odeslat ministerstvu životního prostředí roční zprávu o plnění povinností stanovených pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních baterií.

Komu a jaké hrozí sankce

Pokuta až 500 000 Kč

Pokud:

Nezajistíte konečnému uživateli možnost odevzdat odpadní baterie nebo akumulátory.

Nevložíte požadované údaje do Registru.

Nepodáte žádost o zápis do Seznamu výrobců nebo v ní uvedete nepravdivé údaje.

Neprovedete nebo neoznámíte ministerstvu změnu údajů zapsaných v Seznamu výrobců nebo neoznámíte ministerstvu, že zanikly důvody pro vedení v SV.

Pokuta až 1 000 000 Kč

Pokud:

Zřídíte místo zpětného odběru na území obce, ale neposkytnete dané obci informace o množství odebíraných baterií.

Nezpracujete nebo nezašlete ve stanovené lhůtě roční zprávu, neuchováváte údaje po stanovenou dobu.

Neposkytnete dostatečnou kauci prokazující, že nakládání s bateriemi nebo akumulátory bude finančně zajištěno.

Opakovaně neprovedete nebo neoznámíte ministerstvu změnu údajů zapsaných v Seznamu výrobců nebo neoznámíte ministerstvu, že zanikly důvody pro vedení v Seznamu výrobců.

Pokuta až 5 000 000 Kč

Pokud:

Nezajistíte na vlastní náklady zpětný odběr baterií nebo akumulátorů a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených zákonem.

Neinformujete konečné uživatele nebo neprovádíte osvětovou činnost splňující stanovené minimální požadavky.

Nevedete stanoveným způsobem a ve stanoveném rozsahu evidenci.